دانشجویان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنگان که اشک در چشمانشان حلقه زده بود، پوسترهایی از پروفسور ثبوتی را بالایسرگرفته‌اند که بر روی آن‌ها پدرثبوتی حک شده است. آن‌ها برکناری ثبوتی را توهین بهدانشجویان، اعضای هیئت‌علمی و حتی مردم زنجان می‌دانند.

ساعتیک و نیم ظهر، وسط محوطه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان تعداد زیادی ازدانشجویان این دانشگاه به همراه دانشجویان برخی از دانشگاه‌های دیگر زیر تیغ آفتابتحصن کرده و خواستار جلوگیری از برکناری پروفسور ثبوتی بنیان‌گذار و رئیس 20 سالهمرکز تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان می‌باشند.
این دانشجویان که اشک درچشمانشان حلقه زده، پوسترهایی از پروفسور ثبوتی را بالای سرگرفته‌اند که بر رویآن‌ها پدرثبوتی حک شده است. آن‌ها برکناری ثبوتی را توهین به دانشجویان، اعضایهیئت‌علمی و حتی مردم زنجان می‌دانند.
محمدی، یکی از دانشجویان دکترای ایندانشگاه که به تحصن‌‌کنندگان پیوسته، با انتقاد از برکناری پروفسور ثبوتی می‌گوید: من خیلی وقت نیست که در این دانشگاه مشغول به تحصیل می‌باشم اما در این مدت کمبزرگ‌منشی و بزرگواری علمی و معرفتی پروفسور ثبوتی را به وضوح دیده‌ام و از دوستاننزدیک وی شنیده‌ام که پروفسور خانه شخصی خود را برای تاسیس این مرکز فروخته و اینمرکز را از هیچ به اینجا رسانده که در حال حاضر جزو مراکز معتبر علمی آسیای‌غربی واز مراکز مهم تولید علم در کشور محسوب می‌شود.
عقربه‌های ساعت کم‌کم به ساعت 2بعدازظهر نزدیک می‌شود و لحظه به لحظه بر تعداد دانشجویان معترض افزوده می‌گردد تااینکه پروفسور ثبوتی به همراه تعدادی از اعضای هیئت‌علمی در میان تشویق‌های حاضرانوارد محوطه می‌گردد. دانشجویان دور وی حلقه زده و با گفتن «پدر حمایتت می‌کنیم» ابراز علاقه خود به پروفسور و ناراحتی خود از تصمیم وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوریرا اعلام می‌دارند.
موسس و رئیس 20 ساله مرکز تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجاندانشجویان را به خویشتن‌داری دعوت کرده و اظهار می‌دارد: هرکسی تا مدتی می‌تواندتوانایی داشته و کار کند و بعد از مدتی باید جای خود را به شخص دیگری تحویل دهدحالا نوبت من است. در این میان یکی از دانشجویان با گلوی بغض‌گرفته می‌گوید: پروفسور ثبوتی مال همه است متعلق به خودش نیست، پروفسور پدر دانشگاه و دانشجویانمی‌باشد، یک پدر اگر خود هم راضی به ترک فرزندان باشد فرزندان این اجازه را به وینخواهند داد.
پروفسور ثبوتی از ابراز علاقه دانشجویان و تشویق‌های آنان تشکرکرده و می‌افزاید: به هر حال آقای وزیر یک‌سری ایراداتی دارد و صلاح را در این دیدهکس دیگری در اینجا ریاست کند.
یکی دیگر از دانشجویان بلند شده و می‌گوید ما بهخاطر اعتراض به برکناری شما اینجا تحصن کرده‌ایم و در صورت برکناری شما این دانشگاهرا ترک خواهیم کرد، حداقل دانشگاه را تعطیل می‌کنیم حالا وزیر می‌خواهد دستوربرکناری بدهد و یا هر شخص دیگری؛ برای ما شما رئیس دانشگاه بوده و هستید و خواهیدبود؛ چراکه امضای وزیری که بدون درنظر گرفتن اصول حرفه‌ای و مدیریتی اقدام به عزلشما نموده برای ما و اعضای هیئت‌علمی ارزشی ندارد.
یکی دیگر از دانشجویان ازاقدامات نمایندگان و مسئولان استان در واکنش به دستور وزیر انتقاد کرده و اظهارمی‌دارد: اینکه مدیریت بر دانشگاه‌ها مدت زمان تعیین‌شده‌ای می‌طلبد درست، امااینکه بنیان‌گذار مرکزی را که به این مرتبه از اعتبار رسیده با یک ادبیات بی‌شرمانهو بدون مشورت با وی کنار بگذارند و شخصی را که هیچ آشنایی به این دانشگاه نداردبدون نظر خود شما به عنوان رئیس انتخاب کنند، برای این دانشگاه، مردم، شهر و وزارتعلوم مصیبت می‌باشد.
یکی دیگر از دانشجویان که بغض و گریه اجازه صحبت‌کردن بهوی را نمی‌دهد، اظهار می‌دارد: مردم دنیا این دانشگاه را به اسم شما می‌شناسند و

/ 0 نظر / 4 بازدید