کلان شهر ها و بازیافت

یکی از موضوعات مشترک اکثر کلان شهرها بحث زباله و بازیافت آن است که حجم زیادی از ماموریت مدیریت شهری را در حال حاضر به خود اختصاص داده است.
تغییر ذائقه مردم در نوع مصرف منجر به وفور زباله شده است . در حال حاضر هزینه بازیافت و روند جمع آوری و مدیریت زباله برای شهروندان محسوس نیست .
موضوعات جدید مانند زباله الکترونیک با توجه به افزایش مصرف آن ، بحثی نو در دستگاه حاکمیتی است و متولی آن تا کنون مشخص نشده است و هم اکنون به همراه زباله های بیمارستانی به بحران جدی در مدیریت شهری تبدیل شده است .
روزانه 500 تن پلاستیک به عنوان زباله در فرایند دور ریختنی ها صرف می شود .اعتقاد بر این است که هم زمان باید سه ضلع اجرای قانون، آموزش و فرهنگ سازی، و ورود تکنولوژیهای نو هم زمان فعال شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید