صندلی سبز محیط زیست

باورم بر این است که راه بازگشت اقتدار به سازمان حفاظت محیط زیست، حضور مدیرانی شجاع، دانا و برخوردار از دانشی بین رشته ای است که به جای نازیدن به منطق چکمه و ایجاد حصار و سیم خاردار و امنیتی کردن شرایط، با اشراف به الزامات ماده ۵۹، حاکمیت را داوطلب سرمایه گذاری در طبیعت کند و نه ترساننده از اژدهایی هفت سر به نام محیط زیست که سد راه توسعه است.

/ 0 نظر / 83 بازدید