روز گرامیداشت نماد سروش

 

آفرین آفرینش، طبیعت در آئین نیاکان ما

کمتر کسی می داند که ایرانیان باستان روزی داشته اند برای گرامی داشت خروس

چنین گرامیداشتی قطعاً در میان همه ممالک جهان بی مانند است. خروس به سبب بانگ بامدادی نماد سروش دانسته می شده است. خیام می گوید : "هنگام سپیده دم خروس سحری /دانی که چرا همی کند نوحه گری / یعنی که نمودند در آئینه صبح / کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری ".
بویژه خروس سپید از گرامی ترین جانوران در نزد ایرانیان باستان به شمار رفته و آزار آن را بسیار ناپسند و سزاوار عقوبت می دانسته اند .

/ 2 نظر / 4 بازدید
دیوژن

ایرانیان باستان بسی ژرف اندیش تر از کنونیانمان بودند

پرچین

سلام ...دیدن اسم خوبانی چون شما همیشه باعث دلگرمیه....