توافقنامه اجرای بزرگترین طرح تولید انرژی پاک
 

کویر بی آب و علف افریقای شمالی به منبع انرژی تبدیل می شود.
یک کنسرسیوم متشکل از بیست شرکت آلمانی با احداث تاسیسات انرژی خورشیدی در افریقای شمالی ظرف ده سال آغاز به تولید انرژی برق خواهند کرد.
این کنسرسیوم برای تولید انرژی دوست محیط زیست در کویر صحرا، معادل چهارصد میلیارد یورو سرمایه گذاری خواهد کرد.
با اجرای پروژه " Desertec" در این حال قرار است تا سال ۲۰۵۰ حدود پانزده درصد از انرژی مورد نیاز اروپا ، با تاسیسات انرژی خورشیدی دیو آسا که در کویر افریقای شمالی احداث خواهد شد تامین می شود . انرژی های پاک در شرایطی در جهان توجه طرفداران محیط زیست را به خود جلب کرد که آلودگی سوخت های فسیلی و اثرات منفی آن بر محیط زیست بشر و لایه ازن بر همه روشن شد .

بر اساس پژوهش های متعدد دسترسي كشورهاي درحال توسعه به انواع منابع جديد انرژي، براي توسعه اقتصادي آنها اهميت اساسي دارد و پژوهش هاي جديد نشان داده كه بين سطح توسعه يك كشور و ميزان مصرف انرژي آن، رابطه مستقيمي برقرار است. با توجه به ذخاير محدود انرژي فسيلي و افزايش سطح مصرف انرژي در جهان فعلي، ديگر نمي توان به منابع موجود انرژي متكي بود .

با توجه به نياز روز افزون به منابع انرژي و كم شدن منابع انرژي فسيلي، ضرورت سالم نگه داشتن محيط زيست، كاهش آلودگي هوا، محدوديت هاي برق رساني و تأمين سوخت براي نقاط و روستاهاي دورافتاده و... استفاده از انرژي هاي نو مانند: انرژي باد، انرژي خورشيد هيدروژن، انرژي هاي داخل زمين مي تواند جايگاه ويژه اي داشته باشد.


امروزه، بحران هاي سياسي، اقتصادي و مسائلي نظير محدوديت دوام ذخاير فسيلي، نگراني هاي زيست محيطي، ازدحام جمعيت، رشد اقتصادي و ضريب مصرف، همگي مباحث جهان شمولي هستند كه با گستردگي تمام، فكر انديشمندان را در يافتن راهكاهاي مناسب در حل مناسب معضلات انرژي در جهان، به خصوص بحران هاي زيست محيطي، به خود مشغول داشته است. بديهي است  پشتوانه اقتصادي و سياسي كشورها، بستگي به ميزان بهره وري آنها از منابع فسيلي دارد و تهي گشتن منابع فسيلي، نه تنها تهديدي است براي اقتصاد كشورهاي صادركننده، بلكه نگراني عمده اي را براي نظام اقتصادي ملل وارد كننده به وجود آورده است. صاحبان منابع فسيلي بايد واقع نگرانه بدانند كه برداشت امروز ايشان از ذخاير فسيلي، مستلزم بهره وري كمتر فردا و نهايتاً، تهي شدن منابع شان در مدت زماني كمتر خواهد بود.

    

/ 0 نظر / 3 بازدید