آموختم

به نام چهره نگارهستی

ازکسانی که از من متنفرند سپاس، آنها مرا قوی تر می کنند.
از کسانی که مرا دوست دارند ممنونم، آنان قلب مرا بزرگتر می کنند.
ازکسانی که مرا ترک می کنند متشکرم، آنان به من می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست.
از کسانی که با من می مانند سپاسگزارم، آنان به من معنای دوست واقعی را نشان می دهند. 

/ 0 نظر / 16 بازدید