دستورالعمل اجرایی چگونگی تعامل با تشکل های زیست محیطی در حفاظت از محیط زیست

هرگاه افراد فرصت بیان اندیشه های خود را بیابند و در تصمیمی که بر سرنوشت آنان اثر می گذارد شریک شوند، نوآفرینی و آفرینندگی بیشتر از خود نشان می دهند و مسؤولیت بیشتری را می پذیرند.برای مشارکت عموم، نظامی طراحی و ایجاد می شود که با نظام های نمایندگی وتصمیم گیری مستقل قابل انطباق بوده و بر کنار از مراتب دیوان سالاری ؛ مسئولیت واختیار زیادتری به رده های پایین سازمان تفویض شود که این امر نقش مؤثری در روابط بین اعضاء و مدیران خواهد داشت . بنابراین سازماندهی مجدد جهت افزایش استفاده مناسب از فرصت ها وارتباطات و تقویت ریشه های مشارکت در اجتماع ضرورت دارد .

مشارکت شهروندان در بهسازی محیط زیست خویش باعث افزایش همکاری های اجتماعی و نیزافزایش حس تعلق آنان به محیط زیست می شود، امروزه اعتقاد کارشناسان و محققان بر این است که جلب مشارکت مردم منجر به ایجاد و یا تقویت پایه های جامعه مدنی می شود، لذا برای تحقق امر مشارکت مردمی در یک جامعه باید هویت مشارکتی را تقویت و پایدار ساخت.

تعاریف:

مشارکتعبارت است از پذیرش آگاهانه انجام بخشی از امور به شکل همکاری با یکدیگر از سر میل و رغبت و به منظور بهبود زندگی اجتماعی که سازماندهی مناسب خود را نیز دارا باشد.

تشکلهایمحیطزیستیبه گروه هایی اطلاق می شوند که گروهی از اشخاص حقیقی پس از ثبت در مراجع رسمی کشور دارای شخصیت حقوقی می شوند و دارای اساسنامه مدون هستند که درراستای تحقق اهداف محیط زیستی فعالیت کنند و یا یکی از محورهای اصلی فعالیت آنها محیط زیست است.(آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد، مصوب هیات دولت(1384)

هدف:

تشریک مساعی مردم و بخش های دولتی در ارائه راهکارهای مناسب و قابل اجرا، تغییر نقش دولت از سرپرست به تسهیلگر به گونه ای که مشارکت مردم در تصمیم گیری ها لحاظ گردد، تمرکز زدایی در برنامه ریزی و اجرای طرح ها از طریق مشارکت و اتصال پایدار با ساختارهای موجود و بهره گیری از ظرفیت های سازمان یافته مردمی برای پایدار ساختن طرح های توسعه ای از اهداف تعامل با تشکل های محیط زیستی است. 

بخشیازفوایداستفادهازمشارکتسازمان هایمردمنهاددرمحیطزیسترامیتوانبهشرحزیربرشمرد:

ایجاد فرصت ها یی برای ابراز عقیده ، پذیرش مسؤولیت و مشارکت بیشتر مردم در امور زیست محیطی، بالا رفتن کیفیت کار و ارتقاء کیفیت محیط u1586 زیست، کاهش اتلاف در منابع انسانی، تسریع در اجرای پروژه ها، ایجاد روابط صمیمانه بین مردم و مدیران، ارتقا فرهنگ محیط زیستی ، کاهش تنش و مسائل زیست محیطی از جمله نمودهای تحقق مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست است .

سازمان حفاظت محیط زیست در سنجش و ارزیابی عملکرد ادارات کل استان ها در بخش مشارکت مردمی آنها شاخص هایی را تعریف نموده و بر اساس میزان استفاده از توان تشکل های محیط زیستی در انجام امور و کارهای بنیادین استان در حفاظت از محیط زیست ، عملکرد استانها را رتبه بندی خواهد نمود.( شاخص های مذکور شامل میزان استفاده از توان و ظرفیت سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی بوده و میزان تخصص گروه های طرف مشارکت را نیز منظور می نماید.

برنامههایعملیاتیپیشنهادیجهتتعاملاداراتکلمحیطزیستاستان هاباتشکل هایمحیطزیستی:

ادارات کل حفاظت محیط زیست استان در راستای تعامل با تشکل های محیط زیستی موظف هستند در عرصه های زیر از توان تشکل های محیط زیستی و جوامع محلی استفاده نمایند. لازم به ذکر است کلیهفعالیت های اداراتکلاستان هادرامورذیلبراساسمیزانمشارکتباسازمانهایمردمنهادسنجیده و رتبهبندیخواهد شد.

حوزهآموزشوانتشارات:

برگزاری همایش های علمی جهت افزایش آگاهی مسئوولین مراکز و نهادهای دولتی نسبت به ضرورت مشارکت سازمانهای مردم نهاد و تقویت سرمایه انسانی توانمندسازی مدیران دستگاههای مرتبط با محیط زیست در جهت تعامل با تشکل های زیست محیطی .

برگزاری کارگاه مشورتی با گروه های هدف مختلف از جمله: روحانیون، دانش آموزان، جوامع محلی ساکن در مناطق حفاظت شده، اساتید، زنان خانه دار، کارمندان، اصناف و صاحبان صنایع و...

استفاده از توان تشکل های محیط زیستی در آموزش جوامع محلی ،اعضای تعاونی های محیط زیستی ورؤسا و اعضای شوراهای اسلامی شهرو روستاو...

استفاده ازتوان علمی تشکل های محیط زیستی در برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی ویژه .

بانوان ، خانواده ها و روستائیان و سایر اقشار مختلف جامعه با رویکرد اصلاح الگوی مصرف و...برقراری تعامل مناسب با آموزش و پرورش به منظور استفاده از توان و پتانسیل تشکل های محیط زیستی درآموزش دانش آموزان در مدارس.

تخصیص اعتبارات لازم درراستای بروزرسانی توان علمی تشکل ها در حوزه محیط زیست.

برقراری ارتباط با سایر دستگاه های مسوول در استان جهت تخصیص اعتبارات.

 تعامل بیشتر بین سمن های فعال محیط زیستی و سمن های دستگاه های مربوطه جهت استفاده ازتوان تشکل ها در حفاظت ازمحیط زیست.

عرصههایپژوهشیوتحقیقاتی:

برگزاری جلساتی در خصوص بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی استان ، با حضور مسوولین استانی و نمایندگان مردمی

حمایت از اجرای طرح های پژوهشی محیط زیست توسط سمن ها

واگذاری انجام طرح های تحقیقاتی محیط زیست به سمن ها

واگذاری پروژه های زیست محیطی به تشکل های متخصص با هماهنگی دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست.

واگذاری امور مربوط به ارزیابی خصوصا"تبلیغات اجتماعی" به تشکل ها

عرصههایاطلاعرسانیوآگاهسازی: 

افزایش آگاهی عمومی مردم نسبت به حفاظت از محیط زیست.

اطلاع رسانی نسبت به مشکلات زیست محیطی استان.

توسعه انتخاب همیاران محیط زیست از بین مردم .

استفاده ازتوان بالقوه تشکل های محیط زیستی و جوامع محلی در جهت حفاظت ازمحیط زیست مناطق تحت مدیریت در جوار مناطق مسکونی .

حمایت و توانمند سازی تشکل ها به منظور ارتباط با جوامع محلی در خصوص حفظ گونه های حیات وحش و همچنین آموزش جوامع محلی برای حفظ معیشت پایدار.

ایجاد امکاناتی در اداره کل استان ها جهت استفاده ازاینترنت یا ایجاد وبلاگ وطراحی سایت برای سمن ها

تشویق تشکل های زیست محیطی به منظور ترویج اخلاق زیست محیطی و برانگیختن حس مسئولیت مردم نسبت به بحران های محیط زیستی

برگزاری نشست های هم اندیشی استانی سمن ها

برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها و جشنواره های محیط زیستی

/ 0 نظر / 17 بازدید