امید به آینده

باید افقی بگشاییم  که به جای جنگ، صلح و به جای خشونت،  مدارا ، به جای خونریزی پیشرفت ، به جای تبعیض، عدالت ، به جای فقر، برخوردای و به جای استبداد، آزادی در جهان بهتر دیده شود.

علیرغم همه مشکلات عمیقا" به آینده امیدواریم و تردیدی نداریم که آینده روشن است. امید ما از این باور مشترک
همه ادیان آسمانی نشات می گیرد که جهان را سرانجامی نیکو و روشن است.

/ 0 نظر / 16 بازدید