اصل پنجاهم قانون اساسی

درجمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود.

ازاین رو فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .

/ 0 نظر / 4 بازدید