مرگ قریب الوقوع بلوط در جنگل های شمال

 
ورود آفت جدید به جنگل های شمال، این جنگل های را با خطر آلودگی کامل و حتی نابودی درختان بلوط روبرو کرده است.

آفاتی به نام «فیتو فیتورا» در جنگل های شمال شیوع پیدا کرده است که به شدت به رطوبت علاقه داشته و با آن هماهنگ است، به همین دلیل با سرعت در حال گسترش در جنگل های شمال است.
این آفت که از گونه های قارچی است در مدت زمانی نزدیک به 2 تا 4 هفته می تواند سبب خشکیدگی درخت شود.
دامنه آلودگی آفت جدید به گونه ای است که می تواند جنگل های شمال را تماما آلوده کند .

«فیتو فیتورا» به شدت به رطوبت علاقه دارد و همین امر نیز سبب گسترش آن شده است. در عین حال که پرنده ها، حیات وحش، کفش های انسان و لاستیک ماشین، همه می توانند سبب انتقال این قارچ و افزایش دامنه گستره شیوع آن شوند.
حتی باد هم میتواند سبب انتقال این قارچ شود.
برآوردهای اولیه حکایت از آلودگی هزار هکتار از جنگل های شمال دارد، در عین حال که بخش هایی از جنگل گلستان، منطقه قرق، بخش هایی از جنگل های گیلان و حتی بخش هایی از جنگل های ساری را نیز آلوده کرده است.
قطع پایه های درختان آلوده و محصور کردن منطقه آلوده و قطع ارتباط آن با مناطق سالم از جمله کارهایی است که برای جلوگیری از گسترش این آفت در حال انجام است.
منشا آفت هنوز به دستی مشخص نیست، می تواند منشا محیطی داشته باشد و حتی می تواند از زباله ها نیز باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید