سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

نکات مثبت

چنان قوی باشید که هیچ عاملی ، آرامش فکر شما را بر هم نزند .

درباره سلامت، شادمانی و خوشبختی سخن بگویید.

محاسن و مزایای دوستانتان را به آنان گوشزد کنید .

همیشه درباره بهترین پیش آمدها فکر کنید.

از موفقیت دیگران همان قدر خوشحال باشید که از موفقیت خودتان خوشنود می شودید.

به اشتباهات گذشته فکر نکنید ، اما از آن ها درس بگیرید.

شاد و بشاش باشید و به دیگران لبخند بزنید .

آن قدر بزرگ باشید که نگران نشوید ، آن قدر نجیب و موقر باشید که خشمگین نشوید و آن قدر شاد باشید که اجازه ندهید مشکلی بروز کند .

   + کورش پورزند ; ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
comment نظرات ()