سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

تالاب ها

تالاب‌هاواکوسیستم‌های آبی سرمایه‌های با ارزش ملی محسوب می‌شوند

 

تالاب‌ها به عنوان یکی از بارزترین زیبایی‌های خلقت، مفیدترین اکو سیستم‌های طبیعت به شمار می روند.این زیستگاه‌های حیاتی و متنوع از جمله نظام‌های حیات بخشی هستند که مطلقا جایگزین ندارند.

 هیچ یک از اکوسیستم‌های جهان به اندازه تالاب‌ها صدمات ناشی از برخوردهای سطحی و کوته فکری بشری و تمایلات خود خواهانه انسان محوری را تجربه نکرده اند. متاسفانه هنوز روند تخریب این بوم سازگان‌های طبیعی که ده‌ها کارکرد متفاوت و موزون را یک جا در خود دارند متوقف نشده است.رابطه انسان با تالاب‌ها همیشه خصمانه و در جهت تخریب آن بوده است بطوری که مهار تالاب‌ها و تبدیل آن ها به گستره ای قابل کشت و کار و یا حتی تبدیل آن به اراضی بایر و رها شده از جمله موفقیت‌های جامعه انسانی تلقی می شد.

 نابودی تالاب‌ها مختص کشورهای در حال رشد نیست بلکه در کشورهای صنعتی نیز گسترش کشاورزی با اتکاء به نابودی تالاب‌ها صورت گرفته است و از این نظر هر گروه از کشورهای در حال توسعه و صنعتی جهان دارای ویژگی مشترکی هستند.

 تنظیم آب های زیرزمینی محیط پیرامون، تعدیل میکرو کلیما، شکار، صید پرندگان آبزی و ماهیان، تامین منابع تعلیف دام و همچنین حصیر بافی و غیره در گرو حفاظت منطقی از تالاب‌هاست.حفظ این سیستم‌های پیچیده اکولوژیک و سود جستن از منابع بی شمار اقتصادی تفرجگاهی، ژنتیکی، و غیره تنها منوط به مطالعه و شناخت دقیق هر تالاب می باشد.

 

   + کورش پورزند ; ٤:٤٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
comment نظرات ()