سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

 

جنبش جنسي

گروه هاي اعتراضي مانند «رپ» و «هوي متال» سير تطور قابل مطالعه اي در كشورهايي چون امريكا داشته اند. شايد باورش دشوار باشد ولي جنبش رپ نخستين بار در قالب يك جنبش سياسي ضد نظم و ضد حاكميتي و به عنوان نتيجه ي شكاف نسلي(Generation Gap) در امريكا شناسايي شد. معروف ترين ترانه ي گروه هاي موسيقي رپ در دهه هاي پاياني قرن بيستم ترانه ي دكتر آلبان(Alban Nwapa) بود كه در حمايت از فلسطين و ابراز انزجار از جنايت هاي رژيم صهيونيستي سروده شد. نهادهاي مطالعاتي وابسته به دولت امريكا اعلام كردند اعتراض و پرخاش جوانانه از سطح پرخاش هاي انفعالي گذشته است و تشكيل گروه هاي اينچنيني نشانگر ورود اعتراضات جوانان به سطحي عميقتر و خطرناكتر است. بنابراين دولت امريكا خيلي زود و با تكيه بر شناختي مبنايي كه از جنبش هاي جوانان بدست آورده بود، رپ و ساير جريان هاي مشابه را سياست زدايي كرد و تم اصلي مخالفت را به سمت ديگري كشاند كه نتيجتاً كساني چون ام.سي.هامر (Hammer,M,C) به عنوان پيشروان نسل دوم رپرهاي امريكايي ترانه هايي سخيف با موضوعاتي چون تقبيح خانواده و سنت هاي متعارف اجتماعي را برجسته كردند.

نكته ي ظريفي در سياست هاي اجتماعي دولت امريكا وجود دارد. تحليلگران معتقدند جريان شكاف نسلي اتفاقي همه گير و غيرقابل اجتناب است و بهتر است دولت ها بجاي رد يا انكار آن به بحث درباره ي شيوه ي مديريت آن بپردازند چراكه در غير اينصورت اين جنبش ها با رفتاري غيرعقلاني و صرفاً‌ احساسي و هيجاني به نوعي تضاد با نظم و نظام سياسي و اجتماعي حاكم بدل مي شوند. اما شكاف نسلي چگونه و با چه تعريفي به اين نقطه مي رسد؟

جامعه شناسان شكاف نسلي را نوعي گپ و انقطاع اجباري بين بلوغ زيستي- جنسي و بلوغ اقتصادي-اجتماعي مي دانند. توضيح اينكه جوانان در سنين 13 تا 18 سال بطور كامل به بلوغ زيستي-جنسي مي رسند ولي در جوامع امروزي رسيدن به بلوغ اقتصادي-اجتماعي كه به معناي شناسايي فرد به عنوان يك هويت مستقل اجتماعي است يقيناً‌ ميسر نخواهد بود. هنگامي مي توان از اين هويت مستقل سخن گفت كه جوان بتواند در اداره ي مالي و اقتصادي خود مستقلاً عمل كند و به عنوان يك فرد اثرگذار در پازل اجتماعي واجد نقش باشد. بنابراين بلوغ اقتصادي-اجتماعي با مقوله ي اشتغال ارتباط مستقيم پيدا ميكند. به هيچ وجه متصور نيست كه جوان امروز مانند جوان جامعه ي سنّتي در 15 سالگي با پيوستن به فعاليت هاي اقتصادي خانوادگي براحتي ازدواج كند وبه عنوان يك عضو رسمي جامعه پذيرفته شود.

بنابراين سياست گذاران غربي با اين واقعيت مواجه بودند كه چگونه اين پرخاش زيستي- جنسي را پاسخ گويند. نگرش هاي واقع بينانه كشورهاي غربي را به اين سمت سوق داده اند كه بجاي تلاش براي پايين آوردن سن بلوغ اقتصادي- اجتماعي، راهي براي حل معضل بلوغ زيستي- جنسي بيابند چرا كه در خوش بينانه ترين حالت هم نمي توان براي همه ي جوانان زير بيست سال زمينه ي استقلال اقتصادي فراهم كرد در حاليكه آنان بطور فزاينده اي با هيجانات شهواني دست به گريبان اند. غرب اين ماجراي پيچيده را با انقلاب جنسي مديريت كرده است. تحليلگران غربي معتقدند با آزادي و اباحيگري جنسي مي توان طوفان و تنش جوانان را مديريت كرد و از انتقال پرخاش به مرحله ي سياسي و ضد نظم ممانعت كرد. تأسيس كلوب هاي شبانه و ساماندهي اماكن ويژه براي اختلاط آزادانه ي پسران و دختران و در عين حال حمايت از فرزندان احتمالي روابط غير رسمي از اين دسته راهكارهاست.

يكي از رايزن هاي فرهنگي ايران در آلمان از قول يكي از سياستمداران بنام آلماني مورد سوال واقع شده بود كه شما پس از انقلاب با بستن مشروب فروشي ها، كلوب هاي شبانه، خوابگاه هاي مختلط و مبارزه با مواد مخدر چگونه موفق به مديريت جامعه جوان خود مي شويد؛ و اين را اعتراف كرده بود كه اگر يك شب در آلمان كلوب هاي شبانه تعطيل باشد، فردا روز اعتراضات خياباني است.

   + کورش پورزند ; ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()