سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

آلودگى شدید هوا و صدمه دیدن اسپرم در مردان

در جدیدترین تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است ارتباط مهمى میان قرار گرفتن در معرض آلودگى شدید هوا و صدمه دیدن اسپرم در مردان وجود دارد. شواهد فزاینده نشان مى دهد که آلودگى ناشى از دود ترافیک به افت کیفیت اسپرم منجر مى شود. در این تحقیق، گروهى از مردان جوان در شهر تپلی تزا در جمهورى چک مورد مطالعه قرار گرفتند. این ناحیه به خاطر وجود نیروگاه برق زغال سوز و همچنین سوزاندن سوخت هاى فسیلى براى گرم کردن خانه ها، در طول زمستان هواى بسیار آلوده ترى نسبت به باقى فصل ها دارد. کیفیت اسپرم این ۳۵ مرد براى مدت دو سال به طور مداوم زیر نظر گرفته شد. در جریان دوره هاى آلودگى شدیدتر هوا، کیفیت اسپرم به طور چشمگیرى کاهش پیدا کرد. با بهبود کیفیت هوا، کیفیت اسپرم نیز بهبود یافت. به گفته محققان این موضوع نشان مى دهد آلودگى هوا اسپرم هاى بالغ را در آخرین مراحل رشد آنها تحت تاثیر قرار داده و به DNA اسپرم صدمه مى زند. این صدمه به نوبه خود بچه دار شدن را براى زوج ها دشوارتر مى کند و بر خطر سقط مى افزاید. با این حال به نظر مى رسد این آسیب ها موقتى باشد و بنابراین پرهیز از آلاینده ها امکان رشد طبیعى و سالم اسپرم هاى تازه را فراهم مى کند.

   + کورش پورزند ; ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
comment نظرات ()